Uwaga- ważny komunikat dla Czytelników!

W związku z decyzją Premiera o wprowadzeniu drugiego etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19, Biblioteka Publiczna w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, będzie otwarta od 11 maja. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zostaną wdrożone specjalne procedury. Zmianie ulegają także godziny otwarcia wypożyczalni.


Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wawer w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników Biblioteki.

§1

 1. Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wawer w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników zwana dalej Procedurą, określa warunki i zasady wprowadzenia bezpieczeństwa obsługi użytkowników Biblioteki, określenie zasad udostępniania i zwrotów zbiorów bibliotecznych oraz innych czynności związanych z obsługą czytelników, kontaktów zewnętrznych i prowadzenia ciągłości pracy Biblioteki przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości działania Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wawer
 2. Procedura obowiązuje wszystkich użytkowników, kontrahentów oraz inne osoby i instytucje korzystają z usług, współpracujące lub przebywające na terenie Biblioteki.

§2

Procedura obejmuje:

 1. Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników oraz dezynfekcję powierzchni i zasobów bibliotecznych.
 2. Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu czytelników z pracownikami biblioteki.
 3. Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki
 4. Zasady udostępniania zbiorów Bibliotecznych.
 5. Postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/użytkownika zakażenia koronawirusem.

§3

Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników oraz dezynfekcja powierzchni i zasobów bibliotecznych

 1. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne dla użytkowników w obszarze biblioteki (przy wejściu do Biblioteki).
 2. Wyznacza się bezpieczną odległość na podłodze – strefy zapewniające zachowanie odpowiednich odległości między użytkownikami.
 3. Ustala się limit osób przebywających w Bibliotece tj. 1 osoby na punkt obsługi z tym, iż rodzic/opiekun prawny może wejść do Biblioteki z maksymalnie dwójką dzieci do lat 13. Dzieci powyżej 13 r.ż. są traktowane jako samodzielne osoby.
 4. Skraca się czas przebywania w Bibliotece na okres niezbędny do wypożyczenia zbiorów. Nie ma możliwości korzystania z Czytelni, pokoju cichej pracy, sal komputerowych, które są nieczynne do odwołania. Zgodnie z rekomendacją Biblioteki Narodowej zachęcamy do korzystania z dostępnych zasobów on-line oraz preferowanie udostępniania zbiorów w trybie wypożyczeń na zewnątrz.
 5. Od osób korzystających z Biblioteki wymagane jest bezwzględnie noszenie masek lub przyłbic ochronnych i rękawiczek (w przypadku braku rękawiczek należy pobrać jednorazowe rękawiczki dostępne w Bibliotece). Użytkownik bez rękawiczek i maski lub przyłbicy nie zostanie obsłużony.

§4

Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu.

1.W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi użytkowników preferowane jest rezerwowanie zbiorów, które będą dostępne do odbioru po upływie 24 h od momentu złożenia zamówienia: |

a. za pośrednictwem rezerwacji on-line poprzez konto czytelnika. Po dokonaniu rezerwacji Czytelnik wskazuje miejsce odbioru książki (odbiór w Bibliotece lub w książkomacie).

b. telefonicznie pod numerami przypisanymi do poszczególnych filii, dostępnych na naszej stronie internetowej – dyżurujący bibliotekarz przygotowuje zamówienie, które jest do odbioru w Bibliotece do której kierowane było zmówienie.

2. Zbiory można wypożyczać:

a. bezpośrednio w Bibliotece zgodnie z zasadami wypożyczania zbiorów z Biblioteki

§5

Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki

 1. W Bibliotece wydziela się tzw. „drogę brudną” czyli stanowisko zwrotu zbiorów wracających do Biblioteki, które zostaną poddane kwarantannie oraz tzw. „drogę czystą” dla zbiorów wypożyczanych z biblioteki.
 2. Zaleca się zwrot zbiorów bezpośrednio do wrzutni, lub bibliotekarzowi na stanowisku zwrotu książek w poszczególnych filiach.
 3. Przyjęte zbiory zostaną odłożone na okres 3 dni na półkę oznaczoną datą zwrotu w pomieszczeniu kwarantanny, odizolowane od innych egzemplarzy.
 4. Po przyjęciu książek od użytkownika należy zdezynfekować blat, na którym leżały zbiory.
 5. Czytelnik zwracając zbiory biblioteczne musi mieć założoną maskę lub przyłbice i jednorazowe rękawiczki oraz zachować bezpieczną odległość od pracownika biblioteki.

§6

Zasady udostępniania zbiorów z Biblioteki

4. Ostatni użytkownik może wejść do Biblioteki 15 minut przed zamknięciem/dezynfekcją Biblioteki.

5. Zbiory Biblioteki wypożyczane są wyłącznie do domu. Zawieszone jest korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu.

6. Przy wypożyczaniu zbiorów z Biblioteki lub odbiorze rezerwacji czytelnik musi zdezynfekować ręce przed wejściem do Biblioteki, mieć założoną maskę lub przyłbicę i jednorazowe rękawice oraz zachować bezpieczną odległość od pracownika biblioteki zgodnie z informacją wizualną i wytycznymi GIS.

7. Zawieszona jest oferta kulturalno-oświatowa Biblioteki.

§7

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/ użytkownika zakażenia Koronawirusem

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren Biblioteki. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 2. Zgłoszenie incydentu do dyrektora Biblioteki, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 3. Ustalenie listy pracowników oraz użytkowników (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/ częściach Biblioteki, w których przebywał użytkownik, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

§8

Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik nie stosujący się do wytycznych dla funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wawer w trakcie epidemii wirusem COVID-19 może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki.
 2. Zmiany postanowień wytycznych dokonuje się w trybie zarządzenia Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wawer.
 3. Zaleca się na bieżąco śledzić bieżące komunikaty na stronie internetowej www.bibliotekawawer.pl oraz Facebook-u Biblioteki.

Informujemy, że od 01.07.2020 do 31.08.2020 nasze Wypożyczalnie będą czynne dla czytelników w następujących godzinach:

Poniedziałek, środa, czwartek: 13-19
Wtorek, piątek: 10-16
Sobota – nieczynne

Skip to content