Klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (04-618), ul Trawiasta 10, zwana dalej Administratorem.
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, pisząc na adres e-mail: iodo@bibliotekawawer.pl   lub na adres do korespondencji Administratora, wskazany w punkcie 1.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  1. realizacji zadań publicznych będących działaniami statutowymi Administratora, tj.:
 4. udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych,
 5. dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej, co obejmuje również przetwarzanie w celach archiwalnych w interesie publicznym,
 6. opracowywania statystyk dotyczących działalności Biblioteki,
 7. dochodzenia i ochrony roszczeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO,
  1. realizacji obowiązków ustawowych spoczywających na Administratorze, tj:
 8. archiwizacji dokumentacji,
 9. zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów,
 10. zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych Biblioteki;
 11. prowadzenia statystyk dotyczących działalności Biblioteki – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  1. zapewnienia skutecznego sposobu wymiany informacji o komunikacji, tj.:
 12. powiadamiania o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych, powiadamiania o możliwości odbioru zamówionych i zarezerwowanych materiałów,
 13. wysyłania monitów oraz powiadomień – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a )RODO tj. na podstawie zgody.
 14. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być uprawnione organy i instytucje sprawujące nadzór i kontrolę nad działalnością Biblioteki, inne podmioty, w tym kontrahenci Administratora, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 15. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (w tym w celach archiwizacyjnych – zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach).
 16. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 17. prawo dostępu do danych osobowych, w tym żądania wydania kopii danych;
 18. prawo żądania sprostowania danych;
 19. prawo żądania ograniczenia przetwarzania;
 20. prawo żądania usunięcia danych – jeżeli przesłanką przetwarzania danych jest zgoda,
 21. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – jeżeli przesłanką przetwarzania jest realizacja zadania publicznego powierzonego administratorowi.
 22. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 23. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 24. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu korzystania z usług Biblioteki. Podanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne.
 25. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Aktualizacja: 2023-09-26

Skip to content