Filia Miedzeszyn,  Zapowiedzi wydarzeń

Konkurs walentynkowy

Regulamin Konkursu Literackiego na “Najpiękniejszy list miłosny z okazji dnia Świętego Walentego”.

1. ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu są Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, Wypożyczalnia Nr 82 w Miedzeszynie.

Organizator zastrzega sobie prawa do:

 • wprowadzenia zmian w regulaminie konkursu;
 • odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny;
 • nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości nadesłanych prac;
 • rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

2. CEL KONKURSU

Propagowanie twórczości literackiej poprzez stworzenie możliwości debiutu nieznanym dotąd twórcom.

Rozwijanie umiejętności literackich i uwrażliwianie na piękno i bogactwo języka ojczystego.

3. ZASADY KONKURSU

Konkurs trwać będzie od 08 lutego 2021 roku do 14 lutego 2021 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 lutego 2021 roku.

O nagrodzeniu pracy autorzy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Publikacja nagrodzonych prac nastąpi najpóźniej do 19 lutego 2021 roku.

W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie lub osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, ale dostarczą pisemną zgodę rodziców.

Do konkursy przyjmowane będą prace:

 • w dowolnej konwencji literackiej;
 • pisane prozą;
 • napisane w języku polskim;
 • dotąd niepublikowane.

Każdy z uczestników może nadesłać tylko jedną pracę.

Nagrodzone prace zostaną opublikowane w Mediach Społecznościowych Biblioteki oraz na stronie www.

Pracę należy wysłać w formie elektronicznej na adres e-mail: miedzeszyn@bibliotekawawer.pl w temacie wpisując – Konkurs lub przynieść do Wypożyczalni Nr 82 w Miedzeszynie, przy ul. Agrestowej 1.

Wszystkie otrzymane prace zostaną ocenione przez pracowników Wypożyczalni Nr 82.

Przy ocenie będą brane pod uwagę:

 • oryginalne ujęcie tematu;
 • walory artystyczne;
 • samodzielność;
 • poziom literacki;
 • umiejętność posługiwania się językiem oraz konwencją.

Każda praca powinna zawierać imię i nazwisko autora oraz dołączoną zgodę opatrzona własnoręcznym podpisem na publikację pracy wraz z danymi autora w Mediach Społecznościowych Biblioteki co stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu zgodnie z przepisami RODO.

Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania nadesłanych prac do promocji Biblioteki w późniejszym terminie.

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE

Zgoda uczestnika konkursu i/lub

rodzica (opiekuna prawnego) na udział osoby niepełnoletniej w konkursie literackim na “Najpiękniejszy list miłosny z okazji dnia Świętego Walentego”, zwanego dalej Konkursem,

organizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Wypożyczalnia Nr 82 w Miedzeszynie, przy ul. Agrestowej 1:

I. Wyrażam zgodę na udział w Konkursie i/lub mojego dziecka:

……………………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko, wiek

…………………………………………………………………………………………………………..

adres zamieszkania

……………………………………………………………………………………………………………

dane rodzica/opiekuna: imię i nazwisko *w przypadku osób niepełnoletnich

……………………………………………………………………………………………………………

kontakt: telefon, e-mail, adres

II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu moich danych osobowych i/lub mojego dziecka w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

III. Wyrażam zgodę na zamieszczenie moich danych osobowych i/lub mojego dziecka na stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych organizatora w Konkursu w publikacjach dotyczących Konkursu, w szczególności informujących o jego wynikach.

IV. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie publikowanie stworzonej przeze mnie i/lub moje dziecko pracy konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w publikacji okolicznościowej, na stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych organizatora w oraz w innych formach utrwaleń.

V. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku i/lub mojego dziecka, w przypadku wyłonienia jako laureata bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie. Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska w publikacji na stronie internetowej Biblioteki. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że:

1. Administratorem moich danych osobowych Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, przy ul. Trawiastej 10.

2. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej “RODO”). Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Konkursu, jego promocji i podsumowania na stronach internetowych i mediach społecznościowych organizatora Konkursu oraz przez okres wynikający z przepisów prawa.

3. Podstawą do przetwarzania moich danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

4. Mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania.

5. Jeśli uznam, że przetwarzając moje dane osobowe naruszono przepisy RODO, mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla mojego zaangażowania w Konkursie. Oświadczam też, że zapoznałam/-em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie Konkursu.

………………………………………………………………………………………………………………..

Data i miejsce

………………………………………………………………………………………………………………..

Czytelny podpis uczestnika Konkursu i/lub rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika Konkursu.

Rozmiar czcionki
Kontrast