image_pdfimage_print

Konkurs plastyczny dla dzieci 6 – 10 lat (kl. I-III SP ) pt. „Słynne miejsca i budowle Nowego Yorku” na podstawie książki pt. „Oto jest Londyn” M. Šaška w dowolnej technice plastycznej, w formacie A 3.

Dzieci wykonują pracę plastyczną ukazującą słynne miejsca i budowle Nowego Yorku, charakterystyczne place, miejsca rekreacji i wypoczynku mieszkańców amerykańskiej metropolii oraz przebywania turystów. Każde dziecko może stworzyć też własny obraz ze współczesnymi Amerykanami oraz miejską przestrzenią w tle, ukazać Nowy York w oryginalny sposób, to co pamięta z wycieczki, spaceru, obiekt, który zwiedzało lub miejsce w którym przebywało. Czas trwania konkursu : 01-31.05.2017 r.

Miejsce: siedziba główna Biblioteki, Oddział Dziecięcy, Anin ul. Trawiasta 10

1.      KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI W WIEKU 6-10 LAT (KL. I-III SP).

2.      CZAS TRWANIA KONKURSU: 01.05.2017 R. –31.05.2017 R.

3.      DZIECI WYKONUJĄ PRACĘ PLASTYCZNĄ UKAZUJĄCĄ SŁYNNE MIEJSCA
I BUDOWLE LONDYNU, CHARAKTERYSTYCZNE PLACE, MIEJSCA REKREACJI I
WYPOCZYNKU MIESZKAŃCÓW STOLICY WIELKIEJ BRYTANI ORAZ PRZEBYWANIA
TURYSTÓW NA PODSTAWIE KSIĄŻKI PT. „OTO JEST LONDYN” M. ŠAŠKA.
KAŻDE DZIECKO MOŻE STWORZYĆ TEŻ WŁASNY OBRAZ Z BRYTYJSKIEJ
METROPOLII Z KRAJOBRAZEM W  TLE Z WYCIECZKI, SPACERU, OBIEKT, KTÓRY
ZWIEDZAŁO LUB MIEJSCE W KTÓRYM PRZEBYWAŁO.

4.      PRACE POWINNY BYĆ WYKONANE SAMODZIELNIE PRZEZ DZIECI, W
DOWOLNEJ TECHNICE, WYKONYWANE W DOMU, LUB POD OPIEKĄ PEDAGOGA,
WYCHOWAWCY. W FORMACIE A3. WSZYSTKIE PRACE PRZESYŁANE SĄ PRZEZ
SZKOŁĘ LUB DOSTARCZANE PRZEZ WYCHOWAWCÓW LUB RODZICÓW.

5.      PRACE NALEŻY PODPISAĆ NA ODWROCIE PODAJĄC: IMIĘ I NAZWISKO
DZIECKA, ADRES ZAMIESZKANIA, TEL., NAZWĘ SZKOŁY, KTÓRĄ
REPREZENTUJĄ, NALEŻY TEŻ NADAĆ TYTUŁ SWOJEJ PRACY LUB PODAĆ NAZWĘ
OBIEKTU.

6.      KAŻDA PRACA POWINNA BYĆ WYKONANA PRZEZ JEDNEGO AUTORA.

7.      OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA PRAC W CZYTELNI ODDZIAŁU
DZIECIĘCEGO UPŁYWA 31.05.2017 R.

8.      ZWYCIĘZCY TRZECH PIERWSZYCH MIEJSC OTRZYMAJĄ DYPLOMY I NAGRODY
KSIĄŻKOWE.

9.      WRĘCZENIE DYPLOMÓW ODBĘDZIE SIĘ W CZERWCU 2017 R.

10.  ZWYCIĘZCY ORAZ NAUCZYCIELE ZOSTANĄ PISEMNIE ZAPROSZENI NA
UROCZYSTE WRĘCZENIE DYPLOMÓW.

11.  DECYZJE KOMISJI KONKURSOWEJ SĄ OSTATECZNE.

12.  NADESŁANE PRACE NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI.

13.  POPRZEZ UDZIAŁ W KONKURSIE UCZESTNIK WYRAŻA ZGODĘ NA
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO
PRZEPROWADZENIA KONKURSU (ZGODNIE Z USTAWĄ O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Z DNIA 29.09.1997 (DZ. U. NR 133 POZ. 883); OPUBLIKOWANIE W MEDIACH ORAZ
NA STRONIE INTERNETOWEJ ORGANIZATORA WIZERUNKU UCZESTNIKA, A TAKŻE JEGO
IMIENIA I NAZWISKA W PRZYPADKU, GDY TEN OTRZYMA NAGRODĘ.

14.  ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY REGULAMINU.

15.  W PRZYPADKU ZMIANY REGULAMINU ORGANIZATOR ZOBOWIĄZANY JEST
POINFORMOWAĆ O ZACHODZĄCYCH ZMIANACH ZGŁOSZONE DO KONKURSU PLACÓWKI.
NADESŁANIE PRAC JEST RÓWNOWAŻNE Z AKCEPTACJĄ POWYŻSZEGO REGULAMINU.

DZIĘKUJEMY NAUCZYCIELOM I UCZNIOM ZA
WSPÓŁPRACĘ

Kierownik Oddziału Dziecięcego
Jolanta Komar