Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Biblioteka Publiczna dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteka Publiczna dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Data publikacji strony internetowej: 2020-07-24.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2017-01-01.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  1. wersję kontrastową,
  2. możliwość zmiany rozmiaru czcionki,
  3. widoczny fokus,
  4. wyróżnienie odnośników,
  5. skip linki dla urządzeń czytających
  6. na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
  7. możliwość wyłączenia animacji,

Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo i poprawą semantyki kodu.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

W nagłówku strony jest umiejscowione specjalne menu wspierające z opcją zmiany wielkości fonta i zmianą kontrastu strony.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Agata Siwka, adres poczty elektronicznej: animatorzy@bibliotekawawer.pl lub tel. 663 18 39 75 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Biblioteka Główna, ul. Trawiasta 10

Dla użytkowników Biblioteki Głównej dostępne jest wejście:

  1. od u. Trawiastej – pochylnia z podjazdem dla osób na wózkach dwoje drzwi otwieranych ręcznie, szerokości umożliwiającej bezkolizyjny wjazd.

Główne punkty obsługi: Wypożyczalnia dla Dorosłych Nr 87, Oddział Dziecięcy oraz Czytelnia Naukowa Nr XIII dostępne bez barier architektonicznych. Wejście do budynku zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku. W pozostałej części nie funkcjonują obszary kontroli.

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia przeznaczone dla czytelników na parterze i pierwszym piętrze. W budynku dostępna jest winda z wypukłymi przyciskami bez oznaczeń w systemie Braille'a.  Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Przy budynku jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Po wejściu do biblioteki w skorzystaniu ze zbiorów pomaga bibliotekarz.

W wypożyczalni muzycznej osobom z dysfunkcją wzroku udostępniane jest urządzenie CZYTAK do odtwarzania książek mówionych, zapisanych cyfrowo na kartach pamięci oraz innych zbiorów.

2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Wypożyczalnia Nr 59, ul. Króla Maciusia 10

Filia biblioteczna usytuowany jest w na pierwszym piętrze pawilonu usługowego. Dla użytkowników dostępne jest wejście z balkonu na pierwszym piętrze:

  1. od ul. Korkowej, za parkingiem – klatka schodowa w centralnej części budynku, nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych oraz niedowidzących.

Obiekt nie jest dostępny dla osób na wózkach. W budynku nie ma windy. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku zabezpieczone jest bramkami. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Po wejściu do biblioteki w skorzystaniu ze zbiorów pomaga bibliotekarz.

3. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Wypożyczalnia Nr 26, ul. Błękitna 32

Dla klientów dostępne jest jedno wejście od ul. Błękitnej:

  1. Wejście główne z podjazdem dla osób na wózkach dwoje drzwi otwieranych automatycznie, szerokości umożliwiającej bezkolizyjny wjazd.

Wypożyczalnia dla dorosłych usytuowana jest na parterze, wypożyczalnie dla dzieci i młodzieży oraz sala warsztatowa usytuowane są na pierwszej kondygnacji, a sala wystawowo-konferencyjna – na drugiej. Wejście do budynku zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku. Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter są dostępne. W budynku dostępna jest winda z oznaczeniami w systemie Braille'a.

Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych wraz z przyciskiem umożliwiającym wezwanie pomocy. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Przed budynkiem jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Na taras od strony ul. Solidnej prowadzi furtka, jest dostęp dla osób niepełnosprawnych z zewnątrz a także z wnętrza budynku. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Po wejściu do biblioteki w skorzystaniu ze zbiorów pomaga bibliotekarz. 

4. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Wypożyczalnia Nr 121, ul. Żegańska 1a

Dla klientów dostępne jest jedno wejście z poziomu gruntu usytuowane od strony ul. Patriotów. Wypożyczalnia dla dorosłych i dzieci usytuowana jest na parterze. Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia są dostępne. W budynku nie ma windy. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Przed budynkiem przy ul. Żegańskiej (od strony wejścia do Wawerskiego Centrum Kultury) znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Po wejściu do biblioteki w skorzystaniu ze zbiorów pomaga bibliotekarz.  

5. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Wypożyczalnia Nr 47, ul. Powojowa 2

Dla Czytelników dostępne jest jedno wejście z poziomu gruntu od ul. Powojowej. Wypożyczalnia dla dorosłych usytuowana jest na parterze, a wypożyczalnia dla dzieci i czytelnia na pierwszym piętrze. Winda dostosowana dla osób niepełnosprawnych i niedowidzących. Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter są dostępne. Wejście do budynku zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze i pierwszym piętrze. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczenia. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Po wejściu do biblioteki w skorzystaniu ze zbiorów pomaga bibliotekarz.  

6. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Wypożyczalnia Nr 82, ul. Agrestowa 1

Dla czytelników dostępne jest jedno wejście od ul. Patriotów. Zamontowana jest pochylnia z podjazdem. Wejście do budynku zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia biblioteki.  Jest dostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych. Czytelnia Plenerowa jest dostępna przez furtkę od strony ul. Patriotów, brak możliwości dla osób niepełnosprawnych bezpośredniego przejścia z pomieszczeń bibliotecznych do Czytelni Plenerowej.

Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. W pobliżu budynku brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Po wejściu do biblioteki w skorzystaniu ze zbiorów pomaga bibliotekarz.  

7. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Wypożyczalnia Nr 25, ul. Walcownicza 4/6

Dla klientów dostępne jest jedno wejście z poziomu gruntu, dostępne dla osób niepełnosprawnych od ul. Patriotów. Wejście do budynku zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku.

Wypożyczalnie dla dorosłych i dzieci usytuowane są na parterze z antresolą na pierwszym piętrze. Dostęp do antresoli jest od strony hallu, w pomieszczeniach wypożyczalni są jedynie schody. Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia na piętrze są dostępne. W budynku jest dźwig osobowy, niedostosowany dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na drugim piętrze.

Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Przed budynkiem od strony ul. Bystrzyckiej są miejsca dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Po wejściu do biblioteki w skorzystaniu ze zbiorów pomaga bibliotekarz.